AV−C03 (日産/ホンダディーラーオプションナビ用)
バックカメラ接続ハーネス●ナビゲーションに市販のバックカメラを接続する事が出来ます。