AV−C09 (ホンダディーラーオプションナビ用)
バックカメラ接続ハーネス●ナビゲーションに市販のバックカメラを接続する事が出来ます。