AV−C10 (ニッサンナビレス車両用)
バックカメラ接続ハーネス●車両純正中継ハーネスを使用し、市販ナビゲーションと市販のバックカメラを接続する事が出来ます。